Oferta

CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Stosownie do treści ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje następujących czynności:


• sporządza akty notarialne,
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
• podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
• sporządza poświadczenia,
• doręcza oświadczenia,
• spisuje protokoły,
• sporządza protesty weksli i czeków,
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
• składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
• poświadcza: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopi z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu oraz pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu,
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Dokumenty

Ze względu na indywidualny charakter każdej czynności, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszą Kancelarią, w celu ustalenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności notarialnej. Dokumenty powinny być oryginalne i aktualne. Przedłożone przez Państwa dokumenty zostaną następnie zweryfikowane przez notariusza, który oceni, czy stanowią one wystarczającą podstawę do dokonania czynności notarialnej, Wobec powyższego, w celu ustalenia wszelkich dokumentów potrzebnych do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej, zachęcamy Państwa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego z naszą Kancelarią Notarialną.


Opłaty

Uprzejmie informujemy, że dokładne wyliczenie opłat zależy od wielu czynników i odbyć się może dopiero po ustaleniu przez notariusza rodzaju i zakresu planowanych czynności oraz po kompleksowym sprawdzeniu przedłożonych dokumentów oraz analizie treści ksiąg wieczystych. Wobec powyższego, w celu ustalenia wysokości wszystkich kosztów danej czynności notarialnej (taksy notarialnej, podatków i opłaty sądowej) prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.