O nas

 

"Lex est quod notamus"

Notariusz
Ola MroczkowskaNotariusz Ola Mroczkowska jest powołana do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, jak również jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Porady notarialne


Notariusz w Bełchatowie - Ola Mroczkowska udziela bezpłatnie szczegółowych informacji dotyczących zamierzonych przez Strony czynności notarialnych. Przed dokonaniem czynności notarialnej niezbędny jest kontakt z notariuszem w celu ustalenia treści zamierzonej czynności notarialnej, weryfikacji niezbędnych dokumentów, określenia kosztów czynności notarialnej oraz uzgodnienia terminu dokonania czynności.

Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej. W drodze wyjątku mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.