RODO

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem danych osobowych jest Notariusz Ola Mroczkowska
2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem: 97-400 Bełchatów, ulica Kościuszki 17
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (Dz.U.2017.0.2291) oraz art. 6 lit. e Rozporządzenia. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności notarialnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
7. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

Kontakt + 48 514-763-023